BALKANLARDA ADALET, HAKLAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

BALKANLARDA ADALET, HAKLAR, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ olup, kısa adı BAHAD’dır.

Derneğin merkezi Bursa’dır. Yönetim Kurulu kararı ile Bursa içinde derneğin adresi değiştirilebilir.

MADDE 2.

Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 3.

A. DERNEĞİN AMACI

Çeşitli dönem ve tarihlerde Balkanlar’dan göç ederek Türkiye’de yaşamlarını sürdüren, aynı zamanda Balkanlar’da yaşayan Türklerin;

 • Balkan ülkelerinde ve bilhassa Bulgaristan’da yaşayıp, çeşitli dönem ve tarihlerde Türklere uygulanan resmi asimilasyon politikalarına karşı koydukları için yargısız ve/veya uydurmaca mahkeme kararları ile Belene ölüm adasına ve çeşitli cezaevlerine kapatılan, ayrıca öldürülen ve sürgün edilenlerin/ailelerinin uğratıldıkları maddi ve manevi kayıplarının giderilmesi konusunda haklarının iadesi için çalışmalarda bulunmak;
 • Aralarındaki sosyoekonomik dayanışma ve gelişmeyi sağlamak, kültürlerini yaşatmak;
 • Yasalar ve Uluslararası anlaşmalarla elde edilmiş haklarını ilgili ülke kanunları ve Uluslararası hukuk kurallarına riayet ederek iadesini istemek ve/veya korumak;
 • Balkan ülkeleri ile iyi ilişkilerin gelişmesini sağlamak için çalışmak;

B. AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

 • Karşılaştıkları güçlüklerin ve sorunlarının nedenlerini araştırmak, irdelemek ve bunlar için çağdaş çözüm yolları üretmek. Gerektiğinde sorunlarını ilgili Resmi Kuruluşlara iletmek;
 • Kendi ülkesinde asırlar boyunca yaşayan Türklerin torunlarını asimile etmek uğruna 1989 yılına kadar Bulgaristan totaliter rejimin uyguladığı soykırıma karşı çıkanları ve ailelerinin öldürülmeleri, çeşitli cezaevlerine kapatılmaları, sürgün edilmeleri gibi haksızlıklar için ilgili ülke kanunlarına riayet ederek mahkemelerce haklarının iade edilmesini, anlaşmazlıklar karşısında, kanunlar doğrultusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine ve Uluslararası Kuruluşlara başvuruda bulunulmak ve bunlarla ilgili çalışmalarını sürdürmek;
 • Haksızlığa uğramış kişilerin sorunları Dünya Kamuoyuna duyurmak. Çözüm için Yerli ve Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinden Dernekler Yasasına uygun olarak yardım almak;
 • Yapılacak faaliyetlere Balkanlar’da yaşayan ve haksızlığa uğrayan Türklere yalnız olmadıkları mesajını vermek; ortak kültürümüz olan bu ülkeler ile iyi niyet çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesini, dostluk, kardeşlik ve barışın sağlanması için çalışmak;
 • Derneğin amacı doğrultusunda gerekli yayınları yapmak, açık ve kapalı yer toplantıları, gerekli durumlarda açıkoturum paneli tertip etmek;
 • Aralarında maddi imkânları bulunmayan yaşlılara gıda ve/veya yakıt yardımında bulunmak;
 • Aralarında maddi imkânları bulunmayan başarılı öğrencilere maddi yardımda bulunmak;
 • Tarih boyunca kuşaktan kuşağa geçen gelenek ve göreneklerini yaşatmak; bunu gerçekleştirmek için tiyatro, folklor, müzik, roman, fotoğraf ve resim sergileri vb. gibi etkinlikler yapmak. Bu konuda Balkanlar’da yaşamlarını sürdüren Türkleri de teşvik etmek ve destek vermektir;
 • Yurtiçi ve Yurtdışı derneğin amacına uygun olarak yapılacak gezi, seyahat ve etkinlikler için gerekli çalışmaları yapmak;
 • Gerekli yasal şartları yerine getirmek kaydı ile lokal açıp işletmek;

MADDE 4. DERNEK KURUCULARI

ADI SOYADITABİYETİMESLEĞİ
Nasıf MUTLUT.C.Öğretmen                                            
Şükrü ALTAYT.C.Öğretmen                                                                
Eşref KAHRAMANT.C.Emekli                                      
Ahmet ALPAYT.C.Mühendis                              
Ziya SAVAŞT.C.Kimyager
Süleyman TÜRKSÖZT.C.Mühendis                        
Fikret KARAGÖZT.C. Makine Teknisyeni  
 Aynur KOBAKT.C. Tercüman                            
 Fehim İZMİRLİT.C. Emekli 
 Mümin MURATOĞLUT.C.Serbest Meslek                         
 Hasan ŞEREFLİT.C. Emekli Öğretmen 
 İsmail ÖZTÜRKT.C. Serbest Meslek 
 Fehim KARADUMANT.C. Teknisyen 
 Şaban ÖZTÜRKT.C. Serbest Meslek  
 Sait ÖZGÜRT.C. Makine Teknisyeni 
 Nurettin GÖLCÜKLÜT.C. Şoför 
 Nurettin YILMAZT.C. Şoför 
 Muhammed AKINT.C. Emekli 
 Yusuf AYYILDIZT.C. Serbest Meslek  
 Emin KORKMAZT.C. Özel Güvenlik  
 Mümin YEDİKARDEŞLERT.C. Serbest Meslek  
 Abdurrahman ATİLLA T.C.Emekli  
 Yusuf TÜRKOĞLUT.C. Serbest Meslek 
 Muhammet GÖLCÜKLÜT.C. Şoför 
 Sabri YILMAZT.C. Şoför 
 Nazım ŞENTÜRKT.C. Teknisyen 
 Bekir CESURT.C. Şoför 
 Lütfi AYYILDIZT.C. Sağlık Memuru 
 Hüseyin YILMAZT.C. Sağlık Memuru 
 Osman MESTANOĞLUT.C. İnşaatçı 
 Mustafa KORKMAZT.C. Şoför 
 Remzi ÖZTÜRKT.C. Serbest Meslek 
 Mümin HATİPOĞLUT.C. Emekli Öğretmen  

MADDE 5. DERNEĞE ÜYE OLMA

 • Dernekler Kanununun 16. maddesinin 1. paragrafına istinaden fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi ile tüzel kişiler derneğe üye olabilir.
 • Türk vatandaşı olma, yanların derneğe üye olabilmesi için, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması gerekir. Fahri üyelik için ikametgâh şartı aranmaz.
 • Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yazılı olarak yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

MADDE6. ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

 • Her üye dilediği zaman yazılı olarak dernekten istifa edebilir. Üye, müracaatını takiben 30 gün sonunda üyelikten ayrılmış sayılır. Durum, adresine gönderilen bir mektupla bildirilir.
 • Derneğin amaçlarına aykırı hareket eden üyeler Yönetim kurulunun kararı ile geçici veya kesin olarak dernek üyeliğinden çıkarılırlar.
 • Dernekten çıkarılan üye, Yönetim Kurulunun verdiği karara karşı Genel Kurulda itirazda bulunabilir.
 • Derneklere üye olma hakkını kaybeden üyelerin üyeliklerine Yönetim Kurulunca son verilir. Bu bilgi üyelerin Yönetim Kurulu kararına hiçbir şekilde itirazları olamaz.
 • Dernekten çıkan veya çıkarılan üyelere, önceden derneğe yaptıkları aidat ve yardımlar iade edilmez.

MADDE 7. ÜYELERİN HAKLARI

 • Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüğünde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gösteren hükümler bulunamaz. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanınan hükümler konulamaz.
 • Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla istifa hakkına sahiptir.
 • Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
 • Fahri üyelerin oy hakkı yoktur, ancak istedikleri takdirde aidat verebilir ve yardımda bulunabilirler. 

MADDE 8. DERNEĞİN ORGANLARI                                                  

1. Genel Kurul                                                                                                       

2. Yönetim Kurulu                                                                                                

3. Denetleme Kurulu

MADDE 9. GENEL KURUL

1. Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan;

2. Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 

    beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. 

Dernek Olağan Genel Kurul Toplantısı, dernek tüzüğünün gazetede yayınlandı tarihi takip eden günden itibaren iki yılda bir Mayıs ayında yapılır.

Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.           

Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz ise, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.                                                   

MADDE 10. ÇAĞRI USULÜ       

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.               

Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek ve üyelerin adreslerine yazıyla bildirmek suretiyle toplantıya çağırır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya, toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir. 

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan vererek, aynı zamanda üyeleri adreslerine mektup ve yazıyla bildirmek suretiyle duyurulur.       

İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.     

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.                      

MADDE 11. TOPLANTI YERİ                             

Genel Kurul toplantıları dernek merkezlerin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz.             

MADDE 12. TOPLANTI YETER SAYISI            

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 13. TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

12. maddede belirtilen tam sayısı sağlanmamışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile kâtip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

MADDE 14. GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul toplantısında yalnız gündem de yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

MADDE 15.GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1. Dernek organlarının seçilmesi,

2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 

3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi yönetim kurulunun ibra edilmesi,

4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda, yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara  üye olarak katılması veya ayrılması,

8. Derneğin feshedilmesi,

9. Mevzuatta dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 16. YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu, yedi asil ve yedi yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oy ile seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Çağrı, yedek liste sırasına göre yapılır.

Yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında görev taksimi yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, sayman ve üye seçerler.

Yönetim Kurulunda kararlar çoğunlukla alınır.

Yönetim kurulu ayda en az bir kez toplanır. Toplantıda çoğunluğun bulunması şarttır.

Üst üste üç defa yönetim kurulu toplantısına mazeretsiz veyahut kabul edilir mazereti olmaksızın katılmayan üyeler Kurul üyeliğinden çekilmiş sayılır. Bu gibi durumlarda üyenin savunması alındıktan sonra Yönetim Kurulu karar verir.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

     1.   Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

    2.    Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,         

    3.    Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

    4.    Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

MADDE 17. YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısının aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde,

dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak demek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamaya görevlendirir

MADDE 18. DENETLEME KURULU

Denetleme kurulu, 3 asil ve 3 yedek üyeden teşkil edilmek üzere Genel kurulda seçilir

Yönetim Kurulu her türlü hesap ve işlem dosyalarını, talebinde Denetleme Kuruluna göstermeye mecburdur.

Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

MADDE 19. DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLİLERİ İLE DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

 • Denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapıp ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunmak,
 • Dernek harcamalarını usulüne ve bütçeye uygun olarak yapılıp yapılmadığı hususlarında düzenlediği raporları Yönetim Kuruluna, toplandığında da Genel Kurula sunmak,
 • Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe ve gelir gider çizelgelerini görüşüleceği toplantılarda hazır bulunmak dilek ve önerilerini belirtmek,
 • Denetleme esnasında gördüğü noksanlıkları ve tüzük hükümlerinde aykırı işlemleri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirip, gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek,
 • Yönetim kurulunun çalışmalarında dernek yararına aykırılık görülmesi halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
 • Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir rapor ile Genel Kurula sunmak,

Denetçiler oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

MADDE 20. ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 21. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunu tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar her hâlükârda katılanların üçte ikisinin kararı ile alınır. Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre ilan edilerek kesinlik kazanır.

MADDE 22. DANIŞMA ÜST KURULU

Derneğin çalışmalarında yardımcı olmak amacı ile Danışma Üst Kurulu oluşturulur.

Eski Genel Başkanlar, derneğin büyümesi, değişmesi ve başarısı için önemli katkılarda bulunan üyeler Danışma Üst Kurulunun doğal üyelerdir.

MADDE 23. YASAK FAALİYETLER

            Dernek;

            1. Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdüreceği belirtilen çalışma konuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamazlar.

            2. Bu Kanunun 5 inci maddesinde dernekler için yasaklanan amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteremezler.

            3. Türk Silahlı Kuvvetleriyle kolluk kuvvetlerinin hizmetleri ve mensuplarının bütün hakları ile ilgili kanuni hükümlerin uygulanmasına veya hükümler konmasına dair faaliyette bulunamazlar.

            4. Dernek Yöneticileri, derneği temsilen, tüzüklerinde belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz veya beyanda bulunamazlar ve dernek mensuplarını bu yolda harekete teşvik edemezler.

MADDE 24. YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARLA İLİŞKİ

Dernekler, en az yedi gün önceden merkezlerinin bulunduğu ve faaliyetin düzenleneceği illerin valiliklerine bildirimde bulunmak şartıyla yabancı ülkelerdeki dernek veya kuruluşların üyelerini Türkiye’ye davet edebilir ya da yabancı dernek ve ya kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya dernek üyesi olma hakkında sahip üçüncü kişileri yurt dışına gönderebilirler. Bildirimde, davetin amacı, tarihi, yeri, ilgili dernek veya kuruluşun adı ve adresi ile katılacak üyelere veya temsilcilere ait bilgiler bulunur.

MADDE 25. BİLDİRİ YAYINLANMASI

Dernek tarafından yapılan bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerine ve 174. Maddede sıralanan inkılap kanunlarını korunması hükümlerine aykırı; Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne bozucu mahiyette veya suç işleye, ayaklanmaya, isyana teşvik edici bir nitelik taşıdığı Devletin gizli belgelerini açıklamak, Atatürk’ün kişiliğini, ilkelerini ve çalışmalarını küçük düşürmek ve kötülemek veya başkalarını şöhret ve haklarna, özel ve aile hayatlarına tecavüz etmek amacına yönelik bulunduğu takdirde, mahallin en büyük mülki amirinin emriyle toplattırılabilir. Mahallin en büyük mülki amiri bu kararını yirmi dört saat içinde asliye ceza hâkimliğine bildirir. Hâkim, mülki amirin bu kararını en geç 48 saat içinde inceleyip karara bağlar. Bu süre içinde bir karar verilememesi halinde mahalli mülki amirin kararı hükümsüz sayılır.

MADDE 26. GENEL KURUL KARARIYLA FESİH

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılıma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğunun sağlanamaması halinde, üyeler Dernekler Kanununun 21. Maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamak üzere ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararı, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğinde yazı ile bildirilir.

Bir derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin Genel Kurulu tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olmaz.

MADDE 27. MAHKEME KARARIYLA FESİH

 1. Yetkili mercilerce 10 uncu madde gereğince yapılan yazılı isteme rağmen kuruluş bildirisi ve eklerindeki kanuna aykırılık veya noksanlıklar otuz gün içinde giderilmezse,
 2. Olağan Genel Kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz veya kanunen teşkili zorunlu organlar oluşturulmaz ve mahallin en büyük mülki amirliğinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk üç ay içinde yerine getirilmezse,

Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla feshedilir. Cumhuriyet Savcısı duruşmada bulunur.

MADDE 28. KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA

Dernekler, kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkân kalmadığı veya yirmi üçüncü maddede belirtilen yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır.

Kendiliğinden dağılma hali, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin veya Cumhuriyet Savcılığının isteği üzerine Sulh Hukuk Mahkemesince tespit edilir.

MADDE 29. TASFİYE

Feshedilen veya kendiliğinden dağıldığı tespit edilen derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi Genel Kurul tarafından belirlenir.

Mahkemece kapatılan derneklerin bütün para, mal ve hakları hazineye intikal eder.

MADDE 30. DERNEK GELİRLERİ VE MAKİ HÜKÜMLER

Derneğin gelir kaynakları;

 1. Üye aidatı,

Üyelerin 2004 yılı için giriş aidatı 5.000.000 TL, yıllık aidatı da 10.000.000TL’dir. Üyelerin daha sonra verecekleri aidat miktarı her yıl olağan Genel Kurul toplantılarında,Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca saptanır.

2.  Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

3.  Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

4.  Bağışlar ve yardımlar,

5.  Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağış ve yardımlardan ibarettir.

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri Bakanlığının izni ile olur.

Derneğin gelir/gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.

            1. Dernek gelirleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından bastırılan Alındı Belgesi ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkili ya da yetkililer, Yönetim        Kurulu kararı ile belirlenir ve yörenin en büyük mülki amirine tescil ettirilir. Alındı belgesine ödenti veya bağış ödeyenin açık kimliği yazılır ve imzası alınır.

            2. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır. Bu tür Harcama belgeleri Yönetim Kurulunca onaylanır.

            3. Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz ve Harcama Belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

MADDE 31. DEFTER VE KAYITLAR.

Dernekler tarafından tutulacak defterler ile ilgili usul ve esaslar İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak Yönetmelikle düzenlenir. Bu defterin noterden onaylı olması zorunludur.

Defter Tutma Esasları.

Dernekler işletme esası esasına göre defter tutarlar. Ancak yıllık brüt gelirleri 64 Milyar TL’yi  (2002 yılı için belirlenen tutar)aşan dernek, aşağıdaki koşulların gerçekleşmesini takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutacaktır. Yukarıda belirtilen had her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

Bu hesap dönemi brüt gelirleri birinci fıkrada belirtilen hadden %20’yi aşan oranda fazla olursa veya arka arkaya iki hesap dönemi brüt gelirleri, birinci fıkrada yazılı hadde nazaran % 20’ye kadar bir fazlalık gösterirse, işletme hesabı esasından bilanço esasına geçecektir.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernek belirtilen hadlere bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter tutabilir.

Bilanço esasına geçme durumunda, dernek yukarıda belirtilen hadlerin altına düşse dahi bir daha işletme hesabı esasına dönemez.

Tutulacak Defterler.

İşletme Hesabı esasına tabi olan dernek:

 • Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerini kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, giriş ve yıllık ödenti tahakkuk ve ödemeleri, üyelikten ayrıldıkları tarih bu deftere kayıt edilir.
 • Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve sayı sırası ile yazılı ve altı Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Karar Defteri Yönetim Kurulu Başkanının sorumluluğundadır.
 • İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına elde edilen gelirler ile yapılan harcamalar açık olarak bu deftere işlenir.
 • Envanter Defteri: Derneğin envanteri bu deftere işlenir.
 • Alındı Belgeleri Kayıt Defteri: Dernek gelirlerinde kullanılmak üzere temin edilen Alındı Belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş numaraları, verildiği kimseler, veriliş ve iade tarihleri, ilgililerin imzaları bu defter kaydedilir. 

Bilanço esasına tabi olan dernek ise:  

 • Üye kayıt defteri
 • Karar defteri
 • Yevmiye defteri
 • Büyük defter
 • Envanter defteri
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri

Tutmaları ve bu defterlerin noterden tasdiki zorunludur.

Hesap Dönemi

Derneklerde hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Yeni kurulan derneklerde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralıkta sona erer.

Tasdik Zamanı

Bu Yönetmelikte yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar.

 • Öteden beri faaliyetine devam etmekte olanlar, defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda.
 • Yeni kurulan ve sınıf değiştirenler, kurulma ve sınıf değiştirme tarihinden önce.
 • Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar, bunları kullanmaya başlamadan önce, tasdik ettirmeye mecburdurlar.

Belgeler

Dernek gelirleri Maliye Bakanlığınca basılan alındı belgesi ile toplanır. Ayni bağış ve yardımlar için de rayiç bedel üzerinden alındı belgesi düzenlenir. Alındı belgelerinde ödeme ve bağışta bulunanların kimlik belgeleri ve imzaları bulunur.

Dernek giderleri ise harcama belgesi ile yapılır. Belgelendirilmeyen giderler için Vergi Usul Kanununun 234 maddesinde yer alan gider pusulasındaki asgari bilgileri bulunduracak şekilde gider makbuzu düzenlenir.

Dernek tarafından bedelsiz olarak yapılan mal ve hizmet teslimleri, derneğin yetkili organlarının kararı ile buna bağlı olarak düzenlenecek gider makbuzu ile tevsik edilir.

Saklama Süresi

Defter ve belgelerin, özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, 5 (beş ) yıl süre ile saklanması zorunludur.

MADDE 32.GELİR VE GİDERLERDE USUL.

Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alıntı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret,  İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, ilgili dernek, özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edebilir.

Mahallin en büyük mülki amirliği, bu alıntı belgelerini, liste halinde, bir tutanağa bağlayarak onaylar.

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz.

Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

Dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

MADDE 33. TAŞINMAZ MAL EDİNME

Dernekler ikametgâhları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamazlar.

Dernekçe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinde itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirmesi zorunludur. Bunlardan birinci fıkra esaslarına göre dernek ihtiyacına fazla olduğu tespit edilenler, İçişleri Bakanlığınca belli edilen süre içinde dernek tarafından paraya çevrilir.

Nasıf MUTLU           Şükrü ALTAY                    Eşref KAHRAMAN              Ahmet ALPAY

Ziya SAVAŞ             Süleyman TÜRKSÖZ         Fikret KARAGÖZ                 Aynur KOBAK

Fehim İZMİRLİ         Mümin MURATOĞLU        Hasan ŞEREFLİ                  İsmail ÖZTÜRK

Fehim KARADUMAN      Şaban ÖZTÜRK      Sait ÖZGÜR             Nurettin GÖLCÜKLÜ

Nurettin YILMAZ      Muhammed AKIN    Yusuf AYYILDIZ      Emin KORKMAZ

Mümin YEDİKARDEŞLER Abdurrahman ATİLLA Yusuf TÜRKOĞLU MuhammedGÖLCÜKLÜ

Sabri YILMAZ           Nazım ŞENTÜRK   Bekir CESUR           Lütfi AYYILDIZ

Hüseyin YILMAZ     Osman MESTANOĞLU     Mustafa KORKMAZ            Remzi ÖZTÜRK

Mümin HATİPOĞLU

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU:

Eşref KAHRAMAN              Nasıf MUTLU                       Şükrü ALTAY           Ziya SAVAŞ

         Başkan                          Başkan Yrd.                Başkan Yrd. Sayman        Sekreter

Ahmet ALPAY                     Aynur KOBAK                      Fikret KARAGÖZ   

       Üye                                        Üye                                        Üye

Çeviri...